ค่าโอนรถยนต์ 2563 กี่บาท ใครเป็นคนจ่าย ?

iadmin | 1 ม.ค 2564

เมื่อคุณขายรถยนต์ให้คนใดคนหนึ่ง คุณต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นั้นให้เขา เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ค่าโอนรถยนต์จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการซื้อ-ขายรถยนต์ ในบทความนี้คุณจะรู้ว่า ค่าโอนรถยนต์ 2563 กี่บาท จ่ายเท่าไหร่ และใครจะเป็นคนจ่าย BMW 330e m sport 2020 ตารางผ่อน สีรถตามวันเกิด

เมื่อคุณขายรถยนต์ให้คนใดคนหนึ่ง คุณต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นั้นให้เขา เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ค่าโอนรถยนต์จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการซื้อ-ขายรถยนต์ ในบทความนี้คุณจะรู้ว่า ค่าโอนรถยนต์ 2563 กี่บาท จ่ายเท่าไหร่ และใครจะเป็นคนจ่าย

>>> BMW 330e m sport 2020 ตารางผ่อน

>>> สีรถตามวันเกิด 2563 ผู้หญิง ออกรถสีไหนดี

ค่าโอนรถเปลี่ยนชื่อ

ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ค่าโอนรถยนต์ได้แก่:

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียม 100 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ซื้อขาย อัตราร้อยละ 0.50 ของราคารถที่เจ้าหน้าที่ประเมิน

เห็นได้ว่า ค่าโอนรถเปลี่ยนชื่อ มากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของรถที่ซื้อขาย และถ้าผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ ต้องจ่ายเพิ่ม 200 บาท เป็นค่าแรง

ค่าโอนรถยนต์ 2563 กี่บาท ใครเป็นคนจ่าย ?
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

ใครเป็นคนจ่ายค่าโอนรถยนต์ ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ?

คำตอบคือ ตามการต่อรองและตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งสองฝ่ายอาจแบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง หรือเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนรถภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

>>> วิธี คํานวณค่างวดรถ Toyota และค่าย ๆ อื่น

ใครเป็นคนจ่ายค่าโอนรถยนต์ ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ?
ใครเป็นคนจ่ายค่าโอนรถยนต์ ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ?

หลักฐานที่ต้องเตรียมไว้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2. หลักฐานการโอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย กรณีเป็นการเช่าซื้อ ให้ใช้ หลักฐานสำเนาหรือภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้อ ในงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระค่าเช่าซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนจากผู้ให้เช่าซื้อ

3. หลักฐานประจำตัวผู้โอน และผู้รับโอน ได้แก่

  •  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  •  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ยื่นคำขอโอนรถ พร้อมหลักฐาน

2. ชำระค่าโอน ค่าโอนรถยนต์ 2563 กี่บาท ได้ระบุไว้ข้างบน

3. รับใบเสร็จรับเงิน และใบคู่มือจดทะเบียนรถ

>>> ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน